Polityka prywatności - Przygody4x4

Polityka prywatności

 

Niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora (zdefiniowanego
poniżej) i stanowi politykę ochrony danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

 

I. Definicje

 

Ilekroć w niniejszej polityce ochrony danych osobowych użyto słowa lub sformułowania:
1. „administrator” oznacza to Przygody 4×4 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres siedziby: ul. Zygmunta
Mysłakowskiego 9, 30-136 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788997, REGON: 383506903, NIP: 6772444303,
która samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
2. „dane osobowe” oznacza to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej (przy czym, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować),
3. „system informatyczny” oznacza to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur
przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych
przez administratora,
4. „użytkownik” oznacza to pracownika lub współpracownika administratora upoważnionego przez
administratora do przetwarzania danych osobowych,
5. „zbiór danych” oznacza to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych
kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony
funkcjonalnie lub geograficznie,
6. „przetwarzanie” oznacza to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
7. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza
dane osobowe w imieniu administratora,
8. „polityka ochrony” lub „niniejsza polityka” oznacza to niniejszą politykę ochrony danych osobowych.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Polityka ochrony została sporządzona w celu zagwarantowania przestrzegania u administratora podczas
przetwarzania danych osobowych przepisów RODO oraz innych przepisów prawa dotyczących zasad
przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.
2. Polityka ochrony dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez administratora lub podmiot
przetwarzający, niezależnie od formy ich przetwarzania oraz od tego, czy dane są lub mogą być
przetwarzane w zbiorach danych.
3. Polityka ochrony jest przechowywana w wersji elektronicznej na stronie internetowej administratora
www.przygody4x4.pl oraz w wersji wydruku w siedzibie administratora wskazanej w niniejszej polityce.
4. Polityka ochrony jest udostępniana w wersji elektronicznej na stronie internetowej administratora
www.przygody4x4.pl oraz w formie i w sposób ustalony przez administratora do wglądu na każdy wniosek
osobom, których dane osobowe są przetwarzane, upoważnionym, podmiotom przetwarzającym, oraz
pracownikom i współpracownikom administratora, którym ma zostać nadane przez niego upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych lub powierzone przetwarzania danych osobowych, a także w żądanej
formie i terminie uprawnionym organom, w szczególności organom nadzoru.
5. Dla skutecznej realizacji polityki ochrony administrator zapewnia:
a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych osobowych środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,
c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
Polityka ochrony danych osobowych Przygody 4×4 Sp. z o.o.
6. Monitorowanie przez administratora zastosowanych środków ochrony obejmuje w szczególności działania
podmiotów przetwarzających i użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych osobowych,
zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi systemu
informatycznego.
7. Administrator realizując nadrzędny cel, jakim jest poszanowanie prywatności osób, których dane dotyczą,
zapewnia, iż dochowuje wszelkiej staranności, aby dane osobowe tych osób były należycie zabezpieczone
przed nieuprawnionym użyciem, ingerencją bądź dostępem osób trzecich oraz, iż czynności wykonywane w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich zabezpieczeniem są zgodne z polityką ochrony oraz
odpowiednimi przepisami prawa, w tym z RODO.

 

III. Dane osobowe przetwarzane u administratora

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach, gdy zachodzi co najmniej jedna z niżej
wymienionych przesłanek:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej,
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez
administratora,
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
dzieckiem.
2. W celu umożliwienia Użytkownikowi złożenia formularza zgłoszenia rozpoczynającego proces zmierzający do
zawarcia umowy, jak i w celu samego zawarcia umowy, jak i wykonania przedmiotu umowy, w tym
powierzenia danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym w zakresie realizacji zamówień,
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
a) imię,
b) nazwisko,
c) nazwa firmy,
d) NIP,
e) adres zamieszkania lub siedziby,
f) numer PESEL,
g) numer dowodu osobistego,
h) numer paszportu oraz pozostałe dane tam zawarte,
i) numer wizy oraz pozostałe dane tam zawarte,
j) płeć,
k) adres e-mail,
l) numer telefonu,
m) numer rachunku bankowego,
n) dane dotyczące posiadanych szczepień,
o) dane dotyczące posiadanych badań lekarskich i diagnostycznych.
3. Dane osobowe przetwarzane przez administratora gromadzone są w szczególności w zbiorach danych.
4. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z dużym
prawdopodobieństwem spowodowania wysokiego ryzyka naruszani praw lub wolności osób fizycznych.
Jednakże w przypadku planowania takiego działania administrator zobowiązany jest przed rozpoczęciem
przetwarzania dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych
zgodnie z postanowieniami art. 35 i następne RODO.
Polityka ochrony danych osobowych Przygody 4×4 Sp. z o.o.
5. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania administrator dokonuje analizy ich skutków dla
ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
6. Administrator przetwarza wszelkie dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach i zakresie, a w
szczególności w przypadku:
a) kontrahentów i klientów w celach i zakresie związanych z zawarciem, wykonywaniem i
rozliczaniem zawartych z nimi umów, a na ich żądanie lub za ich zgodą także w innych celach lub
zakresie, w tym w celach marketingowych,
b) osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora w
celach i zakresie określonych w takiej zgodzie.
7. Administrator przechowuje dane osobowe przez prawnie uzasadnione okresy, a w szczególności w
przypadku:
a) kontrahentów i klientów przez okres obowiązywania lub wykonywania zawartej z nimi umowy, a
następnie do czasu zaspokojenia lub upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń
przysługujących administratorowi od tych osób lub tym osobom od administratora,
b) osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do chwili skutecznego cofnięcia tej
zgody lub do chwili, kiedy ustanie cel przetwarzania ich danych przez administratora.
8. W każdym przypadku, gdy administrator
a) zatrudnia powyżej 249 osób, bądź
b) przetwarzanie może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą lub
c) przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego lub
d) przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, lub
dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa,
zobowiązany jest on prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych za zasadach i w zakresie
wskazanych w przepisach art. 30 RODO.

 

IV. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 

1. Przetwarzania danych osobowych może następować wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym z RODO, oraz zgodnie z polityką ochrony, a także innymi ewentualnie ustalonymi przez
administratora wewnętrznymi procedurami i innymi dokumentami związanymi z przetwarzaniem danych
osobowych u administratora.
2. Dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane te
dotyczą,
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane,
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane te dotyczą, przez
okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, a po tym okresie
są one pseudomizowane bądź usuwane,
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
a administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad i musi być w stanie wykazać ich
przestrzeganie.
3. Wobec osoby, której dane te dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny w zakresie i zgodnie z
treścią postanowień art. 13 i 14 RODO.
4. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych uważa się w
szczególności:
Polityka ochrony danych osobowych Przygody 4×4 Sp. z o.o.
a) naruszenie ochrony systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich
przetwarzania w takich systemach,
b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego
nieupoważnionym,
c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony,
d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich
zabezpieczenia,
e) przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania,
f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie danych
osobowych,
g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
5. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych użytkownik
zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków
naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia administratora.
6. Administrator może upoważnić swoich pracowników lub współpracowników do przetwarzania danych
osobowych, jako użytkowników, po uprzednim zapoznaniu ich z polityką ochrony.
7. Każdy użytkownik zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia przez administratora,
b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami, w tym RODO, oraz niniejszą polityką,
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
d) zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu
informatycznego.

 

V. Obszar przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane osobowe są przetwarzane w urządzeniach na terenie pomieszczeń administratora pod adresem
wskazanym w pkt I.1 niniejszej polityki, w szczególności na komputerach stacjonarnych i przenośnych oraz
na przenośnych urządzeniach telefonicznych.
2. Administrator dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych również na komputerach
przenośnych i przenośnych urządzeniach telefonicznych poza jego siedzibą w uzasadnionych przypadkach.

 

VI. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i
rozliczalności przetwarzanych danych

 

1. Za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym i za właściwy nadzór odpowiedzialny
jest administrator.
2. Administrator zapewnia zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
niezbędnych w jego ocenie dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości
przetwarzanych danych.
3. Zastosowane środki ochrony powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla
poszczególnych systemów informatycznych, rodzajów zbiorów danych i kategorii danych osobowych. Środki
te obejmują w szczególności:
a) ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do
użytkowników; inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania
danych jedynie w towarzystwie użytkownika,
b) zamykanie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, na czas nieobecności użytkowników,
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich innych osób,
c) wykorzystanie zamykanych szaf, szafek i biurek w celu do zabezpieczenia dokumentów zawierających
dane osobowe i innych nośników danych osobowych,
d) wykorzystanie niszczarek do dokumentów w celu skutecznego usuwania dokumentów zawierających
dane osobowe,
e) ochronę systemu informatycznego przed złośliwym oprogramowaniem lub działaniami inicjowanymi z
zewnątrz przy użyciu odpowiedniego oprogramowania,
Polityka ochrony danych osobowych Przygody 4×4 Sp. z o.o.
f) ochronę urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem,
poprzez uwierzytelnianie na poziomie dostępu do systemu operacyjnego za pomocą indywidualny
identyfikatorów użytkownika i haseł, obejmujących ciągi znaków literowych lub cyfrowych jednoznacznie
identyfikujący użytkownika w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
4. Oprócz administratora, do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład,
służących do przetwarzania danych, mogą być dopuszczeni wyłącznie użytkownicy. Po upoważnieniu
użytkownika do dostępu do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zostaje mu
nadany identyfikator użytkownika; z chwilą nadania takiego identyfikatora użytkownik może uzyskać dostęp
do systemu informatycznego w zakresie odpowiednim do danego upoważnienia.
5. Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia wymaganego przez system informatyczny hasła, które
użytkownika zobowiązany jest utrzymywać w tajemnicy, również po upływie jego ważności.
6. Identyfikator użytkownika nie może być zmieniany, a po wyrejestrowaniu użytkownika z systemu
informatycznego nie może być przydzielony innemu użytkownikowi. Identyfikator użytkownika, który utracił
upoważnienie administratora do przetwarzania danych osobowych zostaje wyrejestrowany z systemu
informatycznego, a hasło dostępu zostaje unieważnione oraz zostają podjęte inne działania niezbędne w
celu zapobieżenia dalszemu dostępowi tej osoby do danych. Zabrania się używania przez użytkownika
identyfikatora lub hasła innego użytkownika.
7. Nośniki z danymi osobowymi powinny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób
nieupoważnionych, przed zniszczeniem czy kradzieżą. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek nośników z
terenu, o którym mowa w pkt V.1 niniejszej polityki; z zastrzeżeniem postanowień pkt V.2. niniejszej polityki.
8. System informatyczny jest zabezpieczony przed działaniem oprogramowania, którego celem jest
uzyskanie nieuprawionego dostępu oraz przed działaniami inicjowanymi z sieci zewnętrznej; aktualizacja
bazy wirusów odbywa się poprzez automatyczne pobieranie bazy wirusów przez program antywirusowy. W
przypadku wykrycia wirusa należy uruchomić program antywirusowy i skontrolować system informatyczny
oraz usunąć wirusa z systemu informatycznego przy wykorzystaniu programu antywirusowego. Jeżeli
operacja usunięcia wirusa się nie powiedzie, należy zakończyć używanie i odłączyć zainfekowane urządzenie
od systemu informatycznego oraz powiadomić o zaistniałej sytuacji administratora.

 

VII. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych administrator:
a) w pierwszej kolejności dokonuje oceny prawdopodobieństwa, czy naruszenie to skutkowało ryzykiem
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a następnie
b) bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu
naruszenia – zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu, chyba iż jest mało
prawdopodobne by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
2. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą,
o takim naruszeniu.
3. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności
naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą.

 

1. Administrator zobowiązany jest przestrzegać lub wykonywać wszystkie wynikające z RODO prawa, które
przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora, przysługują w szczególności
następujące prawa:
a) prawo wglądu i dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych
osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych,
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Polityka ochrony danych osobowych Przygody 4×4 Sp. z o.o.
w przypadkach, w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 – 20 RODO.
3. W zakresie, w jakim dana osoba, której dane dotyczą, udzieliła administratorowi zgody na przetwarzanie jej
danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; przy czym,
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego
administrator dokonywał na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
4. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO, a także ma prawo do wystąpić z
odpowiednim żądaniem do sądu, jeżeli uzna, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone
w wyniku przetwarzania jej danych osobowych z naruszeniem RODO, oraz żądać od administratora
odszkodowania za poniesioną szkodę; w przypadkach, w zakresie i na zasadach określonych w art. 77 – 84
RODO.

 

IX. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu
wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z wymogami
wskazanymi dla takich umów w postanowieniach art. 28 RODO.
2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych administrator bada czy podmiot przetwarzający
zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. W przypadku przekazywania administratorowi przez jego kontrahentów danych osobowych innych niż
dane osobowe dotyczące tych kontrahentów w celu lub w związku z zawarciem lub wykonywaniem przez
administratora umów z tymi kontrahentami, administrator przetwarza takie dane osobowe w imieniu tych
kontrahentów, jako podmiot przetwarzający; do przetwarzania tego mają odpowiednie zastosowanie
postanowienia niniejszej polityki.
X. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych oraz zautomatyzowane
podejmowanie decyzji
1. Administrator nie zamierza przekazywa
2. danych osobowych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych; za wyjątkiem gdy:
a) jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i tylko w związku z organizacją wyprawy
obejmującej teren państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie niezbędnym do
takiej organizacji, lub
b) następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
3. Administrator nie zamierza przetwarzać danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym w oparciu o profilowanie danych osobowych.
XI. Postanowienia końcowe
b.1. Kontakt z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych możliwy jest w szczególności
na następujące sposoby:
a) listownie na adres: Przygody 4×4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta
Mysłakowskiego 9, 30-136 Kraków,
b) w formie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@przygody4x4.pl.
b.2. W sprawach nieuregulowanych w polityce ochrony stosuje się postanowienia przepisów RODO oraz
innych przepisów prawa dotyczących zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych; w przypadku
rozbieżności między niniejszą polityką a tymi przepisami pierwszeństwo zastosowania mają te przepisy.